Privacy

Privacy statement

Privacy Statement Tafeltennis Vereniging Pijnacker

Tafeltennis Vereniging Pijnacker, hierna te noemen TTVP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

https://www.ttvp.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

TTVP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze voorzieningen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens incl. privéadres
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Financieel-administratieve gegevens zoals IBAN


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TTVP heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van onze leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de registratie van gegevens van minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ttvp.nl, zodat wij de persoonsgegevens kunnen verwijderen / aanpassen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TTVP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het afstemmen van zaken rondom het lidmaatschap
  • Financiële/administratieve reden zoals facturatie


Geautomatiseerde besluitvorming

TTVP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van TTVP) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TTVP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Naam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, privéadres, IBAN

Ten behoeve van

Informatie/facturatie/administratie

Bewaartermijn

Zolang het lidmaatschap actief is en tot maximaal 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap, of onbeperkt indien aangegeven door het (ex-) lid.


Delen van persoonsgegevens met derden

TTVP verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TTVP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TTVP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale-media bedrijven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (Recht op inzage), te corrigeren (Recht op rectificatie) of te verwijderen (Recht op vergetelheid). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Recht op Dataportabiliteit). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ttvp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

TTVP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. TTVP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TTVP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ttvp.nl

TTVP heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoft- en hardware, zoals endpoint security en firewall op de van belang zijnde apparaten
  • TLS (voorheen SSL) - Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • Beveiligde cloud opslag bij Microsoft